Echeveria 'Shichifuku Bini'
Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini' Echeveria 'Shichifuku Bini'
$10.00

Display in 50mm pot - will sent bare root

You will be receiving SIMILAR plants as show in  PICTURE  4 - 5